Lokale
democratie
in beweging

Activiteiten

Op deze pagina vindt u uitleg over de verschillende activiteiten van het programma Lokale Democratie in Beweging.

Maaltijdgesprekken (voorheen tijdmalen)

In diverse bijeenkomsten van eenvoudige maaltijdgesprekken buigen burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen zich over de vraag hoe interne bestuurskracht is te versterken om zo waar te kunnen maken waar je als gemeente voor aan de lat staat. Tijdens de Tijdmalen wordt aandacht geschonken aan de onderlinge afhankelijkheid en het bestuurlijk-ambtelijke samenspel tussen de verschillende spelers. Het samenspel tussen bestuurder en topambtenaar vraagt van twee partijen vakmanschap. Elke bestuurder vraagt een andere werkwijze en elke ambtenaar gaat hier op een eigen manier mee om.

De avond begint met een open insteek. Elke deelnemer krijgt gelegenheid uit eigen praktijk vraagstukken, worstelingen of oplossingen in te brengen.

De avonden duren van 17.00 – 20.00 uur  en zijn op verschillende locaties in het land. Tijdens een tijdmaal wordt voor een maaltijd gezorgd.

Vraaggericht ondersteunen lokale initiatieven

De ondersteuning van lokale initiatieven vindt plaats door het aan elkaar verbinden van verschillende initiatieven, het bieden van procesbegeleiding, het zorgen voor landelijke exposure of vraagstukken inbrengen in een leernetwerk. Randvoorwaarden voor de ondersteuning vanuit LDiB zijn dat het plan een bijdrage moet leveren aan de versterking van de rol van de raad, er meer dan 2 beroepsgroepen (burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen of griffiers) bij betrokken moeten zijn en dat de ondersteuning moet afgebakend en eindig zijn.

Luisteren naar de werkvloer: samenspel

Lokale Democratie In Beweging gaat on tour en op bezoek bij  de lokaal-politieke arena om te luisteren. Te luisteren naar duo’s, dus minimaal twee actoren (burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen of griffiers). De tour gaat door het land in ieder geval langs 5 tot 8 regio’s.

Luisteren naar hoe burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen op de gemeentelijke werkvloer actief zijn om samen de problemen op te lossen. Hoe doen ze dat en wat moet beter? Als handvat nemen we de invoering van de omgevingswet. We gaan luisteren naar hoe ze daarover denken en oordelen, hoe ze dat gaan uitvoeren en hoe ze alle partijen gaan betrekken.

DNa Lab Democratie dichtbij

Er wordt veel gedacht en gepraat over nieuwe/ andere en of betere manieren om te komen tot democratische gelegitimeerde besturen die burgerparticipatie stimuleren. Maar wat gebeurt er wanneer deze werkwijzen worden toegepast? Wat zijn de gevolgen en hoever reiken die gevolgen en zijn die dan wel of niet wenselijk?

In een DNa Lab kunnen deze op een veilige manier worden uitgetest door deelnemers vanuit de doelgroep burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. Het testLab kan zowel bestaan uit een fysieke ruimte waarin aan de hand van casussen/ fysiek (spel) situaties of computersimulaties worden beleefd. Het ontwikkelen, doordenken en uittesten van verschillende nieuwe methoden om te komen tot democratisch gelegitimeerde besturen. Deelnemers krijgen toegang tot een virtuele ontwikkelomgeving, zodat zij relevante informatie krijgen aangereikt en kunnen sparren met collega’s die vergelijkbare vragen hebben.

Versterken van de lokale driehoeken

Vanuit het programma willen we handvatten, inzichten en methoden ontwikkelen om de relaties binnen de lokale driehoeken burgemeester – griffier – gemeentesecretaris te verkennen en te versterken. Dat wil LDiB doen door vier regionale bijeenkomsten te organiseren waar de kracht van de lokale driehoeken centraal staat, de driehoeken elkaar kunnen inspireren, nieuwe ideeën kunnen opdoen en handvatten krijgen om in hun eigen gemeenten mee verder te gaan.

Regiobijeenkomsten Samenspel

In deze bijeenkomsten staat het delen van ‘best practices’ of ‘hot issues’ van democratische vraagstukken centraal. Het doel van de bijeenkomsten is om de rollen van de verschillende actoren (burgemeester, wethouders, griffier, raadsleden en gemeentesecretaris) in democratische vraagstukken in kaart te brengen en onderling te leren van ervaringen.

Project Zichtbaar Samenspel

Het project ‘Zichtbaar Samenspel’ valt onder het programma ‘Lokale Democratie in Beweging’ en gaat over de veranderende samenleving. Inwoners, organisaties en bedrijven nemen immers steeds vaker het initiatief zélf zaken op te pakken en te regelen. Deze veranderende, initiatiefrijke en krachtige samenleving verwacht een flexibele, stevige en meedenkende overheid. Van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven van buiten. Dat vraagt om veranderingen in de relatie tussen overheid en samenleving, maar ook om een nieuw samenspel tussen politiek, bestuur en ambtenaren. 

Voor het project ‘Zichtbaar Samenspel’ is samenwerking gezocht met VNG Overijssel en de provincie Overijssel. Het resultaat is samengebracht in het online magazine 'Democratie anno nu: een nieuw samenspel'. Het materiaal heeft tot doel bestuurders, gemeentesecretarissen, raadsleden, Statenleden en griffiers te inspireren en ondersteunen in het vinden en vormgeven van hun (nieuwe) rol in de lokale democratie.

Lees meer achtergrondinformatie over het project in de factsheet.

'Trots op de raad'

Het aanzien van de gemeenteraad is afgenomen doordat de raad niet vanzelfsprekend gezaghebbend is, er een nadruk ligt op schandalen, door het grote aantal politieke crises en omdat de raad door complexe regelgeving en regionalisering van gemeentelijke taken problemen niet meer kan oplossen, aldus de conclusie in het rapport ‘Aanzien of Afzien’.

Over het aanzien van de gemeenteraad organiseren het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers en Raadslid.Nu enkele bijeenkomsten als onderdeel van het programma Lokale Democratie in Beweging. Staat het aanzien van de raad en daarmee van de lokale democratie inderdaad onder druk? Is de raad nog het hoogste bestuursorgaan? Wat is de rol van burgemeester, wethouders en raadsleden om het aanzien te vergroten? En wat is er nodig om het aanzien van de gemeenteraad te vergroten?